About

December 17, 2018


Alcohol Rhythm – เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้จากโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะด้านการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ตั้งแต่การคัดกรอง บำบัดและฟื้นฟู เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

Alcohol Rhythm – เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า เป็นการทำงานร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์ ‘ความรู้คู่สื่อสาร’ ระหว่าง มูลนิธิเพื่อการประเมินผลเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) – ฝั่งความรู้ และ บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด – ฝั่งสื่อสาร

Alcohol Rhythm – เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า เป็นการนำคลังความรู้ที่เคยมีการศึกษาจากแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรามาทำงานจัดการความรู้และสื่อสารต่อสาธารณะ และเป็นการสร้างเครื่องมือและช่องทางเพื่อรองรับการทำงานจัดการความรู้และการสื่อสาธารณะในประเด็นความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้องค์ความรู้ในการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราถูกนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติ และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในวงกว้างต่อไป

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

มูลนิธิเพื่อการประเมินผลเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Email: contact.alcoholrhythm@gmail.com

Facebook Page: Alcohol Rhythm เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า