Contact Us

December 17, 2018


โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

มูลนิธิเพื่อการประเมินผลเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Email: contact.alcoholrhythm@gmail.com

Facebook Page: Alcohol Rhythm เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า