แนวปฏิบัติการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

February 9, 2019


แนวทางปฏิบัติฯ ประกอบด้วย (1) การคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น (2) การดูแลบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการติดสุรา (3) การดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสุรา: โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ และ (4) การดูแลช่วยเหลือปัญหาผู้ดื่มสุรา โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อการคัดกรอง และบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้มีปัญหาการดื่มสุราต่อไป

ที่มา: ระบบคลังความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Related Articles