คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติ ในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ

March 18, 2019


 

ข้อมูลการค้นคว้า: หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, ภรภัทร สิมะวงศ์ และนพวรรณ อูปคำ. คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ. เชียงใหม่: แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.): 2554.

 

Related Articles