สุรากับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา : มุมมองเชิงปัจเจกบุคคล สังคม และนโยบาย

May 19, 2021


 

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ : Book_โควิดกับสุรา

 

สุรากับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา : มุมมองเชิงปัจเจกบุคคล สังคม และนโยบาย

 

จัดทําโดย ทีมวิจัยการทบทวนวรรณกรรมนานาชาติและสวีเดน

 

แปลและเรียบเรียงโดย:  แพทย์หญิง พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ และ นายแพทย์สุจิระ ปรีชาวิทย์

Related Articles