สูญเสียกันไปเท่าไรกับการดื่มแอลกอฮอล์?

December 24, 2019


ในทางเศรษฐศาสตร์ เหล้าทุกแก้วที่คุณดื่มก่อให้เกิด ‘ต้นทุน’ หรือค่าใช้จ่ายแก่ประเทศ เพราะเหล้าอาจทำให้คุณขาดสติ ก่อเหตุทะเลาะวิวาทจนขึ้นโรงขึ้นศาล พิษเหล้าอาจทำร้ายสุขภาพของคุณจนไม่สามารถทำงาน กลายเป็นโรคร้ายจนต้องเข้าโรงพยาบาล หรือเลวร้ายที่สุด คือทำให้คุณเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

จากงานวิจัยเรื่อง ‘การประเมินต้นทุนผลกระทบทางสังคมจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2560’ โดย ผศ. ดร.ธัชนันท์ โกมลไพศาล คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนำข้อมูลสถิติด้านต่างๆ ทั้งการสำรวจพฤติกรรม ค่ารักษาพยาบาล จำนวนคดีความ และอื่นๆ มาวิเคราะห์จนพบว่าประเทศไทยกำลังสูญเสีย ‘เงิน’ และสูญเสีย ‘โอกาส’ ที่จะได้รับเงินไปเป็นจำนวนมากเพราะพฤติกรรมการดื่มอย่างหนัก (อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ ที่นี่)

Alcohol Rhythm เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า ชวนคุณอ่านงานวิจัยในแบบฉบับย่อยง่ายและได้ความรู้อย่างครบถ้วน เพื่อไขทุกข้อสงสัยว่าเราสูญเสียกันไปเท่าไร กับการดื่มแอลกอฮอล์

 

ประเทศไทยสูญเสียเงินเพราะการดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยปีละ 8.5 หมื่นล้านบาท

สังคมต้องแบกรับต้นทุนด้านต่างๆ ที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นเงินมูลค่ารวมประมาณ 85,814,645,222.5 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.56 ของมูลค่า GDP ต่อปี โดยต้นทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ด้าน

ด้านแรกคือ ต้นทุนทางตรง  หรือมูลค่าของทรัพยากรที่สังคมต้องสูญเสียไปในรูปของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการดื่มเหล้า ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อจัดการคดีความที่เกี่ยวข้องกับคนดื่ม และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของคนเมาแล้วขับ

อีกด้านหนึ่งคือ ต้นทุนทางอ้อม หรือมูลค่าของทรัพยากรที่สังคมต้องสูญเสียโอกาสที่จะได้รับเพราะคนดื่มเหล้า ได้แก่ มูลค่าที่เสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

 

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะเหล้าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไทยสูญเสียรายได้กว่า 8.1 หมื่นล้านบาท

ชีวิตทุกชีวิตล้วนมีค่า โดยเฉพาะชีวิตของคนที่สามารถทำงานสร้างเศรษฐกิจได้หลายสิบปี แต่กลับถูกพรากไปเพราะโรคและอุบัติเหตุ ทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากคนกลุ่มนี้เป็นมูลค่าราว 81,869,327,118 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.4 ของต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด

จากจำนวนทั้งหมด เงินที่สูญเสียไปเพราะการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่น เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน คิดเป็นเงินราว 4.4 หมื่นล้านบาท (44,546,218,839.5 บาท) และเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์อีก 3.7 หมื่นล้านบาท (37,323,108,278.5 บาท)

นอกจากนี้ ในงานวิจัยยังพบว่านักดื่มทั้งชายและหญิงจะมีปัญหาในการประกอบอาชีพจากการดื่มสุรา เช่น ป่วย ลางาน ขาดงาน มาทำงานสาย หรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหากดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น

 

ค่ารักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 2.5 พันล้านบาทต่อปี

ความเจ็บป่วยทางกายเป็นอีกผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนดื่มเหล้าปริมาณมาก โดยโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 3 ลำดับแรก สำหรับผู้ชาย ได้แก่ โรคตับแข็ง โรคตับแข็งเหตุจากแอลกอฮอล์ และภาวะติดสุรา ในขณะที่ผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคตับแข็งเหตุจากแอลกอฮอล์ โรคตับแข็ง และโรคเลือดออกในสมองและโรคอื่นๆที่ไม่ใช่โรคเส้นเลือดสมองตีบ

นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆ อีกมาก ทำให้ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 2,508,181,774.7 บาท

 

เมาแล้วขับ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมกว่า 30 ล้านบาทต่อปี

นอกจากทำให้เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การเมาแล้วขับยังทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอีกด้วย โดยจากสถิติมูลค่าความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรทางบกจำนวน 104 ล้านบาท (104,320,560.8 บาท) มีมูลค่าที่เกิดจากการเมาแล้วขับมากถึง 30 ล้านบาท (30,524,196.1 บาท) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของทั้งหมดเลยทีเดียว

 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับเหล้า รวมกว่า 1.4 พันล้านบาทต่อปี

เหล้ามีฤทธิ์กดประสาท ทำให้หลายครั้งเมื่อน้ำเมาเข้าปาก คนอาจขาดสติยั้งคิด จนนำไปสู่การทำผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้น จากการประเมินต้นทุนในงานวิจัยพบว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีความที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างตำรวจเพื่อดูแลคดีความ การดำเนินการในชั้นศาล ไปจนถึงดูแลผู้ต้องหาในเรือนจำ มีมูลค่ารวม 1,406,612,133.7 บาท เมื่อแบ่งประเภทตามหน่วยงานจะพบว่าใช้เงินไปกับสถานีตำรวจ 1 พันล้านบาท ศาล 49 ล้านบาท อัยการ 16 ล้านบาท และ เรือนจำอีก 280 ล้านบาท ส่วนประเภทคดีที่มีสัดส่วนสูงสุด ได้แก่ คดีทำร้ายร่างกาย

 

ทิ้งท้ายด้วยสถิติต้นทุนผลกระทบทางสังคมจากการดื่มแอลกอฮอล์ในต่างประเทศ เริ่มต้นจากประเทศที่มีชื่อเสียงด้านเบียร์อย่างเยอรมัน ข้อมูลในปี 2002 เผยว่าเยอรมันสูญเสียเงินเพราะพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของไปกว่า  28,115.7 ล้านยูโร คิดเป็นร้อยละ 1.02 ของ GDP ขณะที่แคนาดาสูญเงินเท่ากับ 14,554 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือเท่ากับร้อยละ 1.92 ของ GDP

ด้านข้อมูลในปี 2004-2005 เผยว่าประเทศออสเตรเลียสูญเสียเงินราว 15,318.2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็น 2.35 ของ GDP ส่วนสหราชอาณาจักรสูญเงินกว่า 4,917 ล้านยูโร คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของ GDP และสหรัฐอเมริกาในปี 2006 สูญเสียเงินจำนวน 24,555.6 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของ GDP

เราสูญเสียเม็ดเงินไปมากจากการดื่มแอลกอฮอล์ก็จริง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพและเวลาชีวิตของคุณที่เสียไปเป็นสิ่งที่ไม่อาจหาอะไรมาทดแทนได้ ดังนั้น ในการดื่มครั้งต่อไป อย่าลืมใส่ใจตัวเองและคนรอบข้างให้มากขึ้นกว่าเดิม

 


อ่านผลงานวิจัยฉบับเต็มได้ ที่นี่ 

เรื่องและภาพ: ทีมงาน Alcohol Rhythm

Related Articles