คู่มือ: การบำบัดดูแลทางโทรศัพท์ สำหรับบุคลากรสุขภาพ