การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำหรับการใช้สารเสพติดแบบเสี่ยงและแบบอันตราย (คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ)